Odmítnout vše můžete zde.


Vše o nákupu » Reklamační řád
Reklamační řád

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) Poštou na adresu provozovatele
b) Osobním doručením

Kupující je povinen uvést:
a) Co nejvýstižnější popis závad
b) Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodán doklad o zakoupení)

2. Povinnosti prodávajícího
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení
Na  zboží prodávané prostřednictvím obchodu wwww.projekt-tech.cz se vztahuje 24 měsíční záruka. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v minimální délce 24 měsíců. Reklamace bude řešena ve lhůtě do 30 dnů od převzetí věci do reklamace.

III. Záruční podmínky

1. Délka záruky začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci. 

2. Zákazník doručí na vlastní riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu.
Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo nevhodným použitím

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají určení a povaze zboží

- zboží bylo poškozeno živly

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

4. Kontrola přebírané zásilky:  Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam.

Kupující  je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží,
a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, oznamte tuto skutečnost neprodleně písemně na adresu, telefonicky nebo emailem.

IV. Ochrana osobních údajů
1. Veškeré osobní údaje, které uvede kupující ve své objednávce, popřípadě v navazující korespondenci, shromažďuje prodávající pouze za účelem usnadnění komunikace s kupujícím a pro potřeby vyřízení obchodního případu. Prodávající se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, ledaže k tomu kupující dá své výslovné svolení. Dále se prodávající zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání kupujícího budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence prodávajícího, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.

Vyplněný reklamační protokol, doklad o koupi a reklamovaný výrobek zašlete na uvedenou adresu v reklamačním protokolu, nebo jej doručte osobně po tel. domluvě.

Reklamační protokol ke stažení :

Formát pdf : zde